Legislaţie

Aici puteţi citi legislaţia europeană care reglementează condiţiile de producţiei şi import a substanţelor chimice:

  • Regulamentul CE 1907 2006 al Parlamentului European și al Consiliului privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH) - forma consolidată 2012 10 09 în limba română, 516 pagini
  • Regulamentul CE 340 2008 privind redevențele și drepturile plătite Agenției Europene pentru Produse Chimice în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH), 17 pagini
  • Regulamentul CE 440 2008 de stabilire a metodelor de testare în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea şi restricţionarea substanţelor chimice (REACH) de stabilire a metodelor de testare în temeiul Regulamentului (CE) nr.1907/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea şi restricţionarea substanţelor chimice (REACH), 1004 pagini
  • Regulamentul CE 1451 2007 privind a doua etapă a programului de lucru de 10 ani prevăzut la articolul 16 alineatul (2) din Directiva 98/8/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind introducerea pe piață a produselor biocide, 63 pagini

Legislaţia românească este armonizată cu legislaţia europeană. Totuşi, aceasta prezintă anumite specificităţi, pe care le puteţi găsi în normativele de mai jos:

  • Hotărârea Guvernului 477 2009 privind stabilirea sancţiunilor aplicabile pentru încălcarea prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.907/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea şi restricţionarea substanţelor chimice (REACH), de înfiinţare a Agenţiei Europene pentru Produse Chimice, de modificare a Directivei 1999/45/CE şi de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 793/93 al Consiliului şi a Regulamentului (CE) nr. 1.488/94 al Comisiei, precum şi a Directivei 76/769/CEE a Consiliului şi a directivelor 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE şi 2000/21/CE ale Comisiei
  • Legea 349 2007 privind reorganizarea cadrului instituţional în domeniul managementului substanţelor chimice, prin care se stabilesc rolurile autorităţilor româneşti
  • Legea 360 2003 privind regimul substantelor si preparatelor chimice periculoase